error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Mosvik skole 460x214

Utredning skolestruktur

Hovedutvalg folk behandler skoleutredningen i møte 6. september. Rådmannens forslag til vedtak er som følger: 

Med bakgrunn i utredningen gjennomført vinteren og våren 2016 vedrørende ny skolestruktur for framtida i Inderøy kommune, kommer rådmannen med følgende forslag til vedtak:

 • Lyngstad skole og Utøy skole slås sammen med Sakshaug skole i løpet av en to-årsperiode - med ferdigstillelse i 2018. Det etableres en ny skolekrets, utover dette vil det ikke være endringer i skolekretsgrensene.

  Endringene gjennomføres i to trinn:

 • Elevene fra Lyngstad overføres ved skolestart i 2017. Dette kan gjøres uten ytterligere utvidelser av areal. Det kan muligens bety bruk av noe tilleggsareal i 2017-2018, men dette lar seg løse.

 • Overføring av elevene fra Utøy skole skjer ved skolestart 2018. Det fordrer et nybygg/påbygg på Sakshaug skole og igangsettelse av planlegging/byggeprosjekt vinteren 2017.

 • Mosvik skole består i første omgang, noe som er i tråd med de føringer som ligger i intensjonsavtalen, inngått mellom gamle Mosvik og gamle Inderøy kommune.

  Dersom elevtallet ved Mosvik skole faller ytterligere, som prognosene fra SSB tilsier, f.eks. under 45-50 elever, overføres elevene fra Mosvik skole til Sakshaug skole.

 • Det vil bli opprettet et utvalg som vil få som mandat å se nærmere på etterbruk av ledige skolebygg. Utvalget skal både ha administrativ og politisk representasjon, samt representasjon fra aktuelle skolekretser. Rådmannen bes om å legge fram en politisk sak som beskriver og utdyper både organisering, involvering, prosess og avgrensning for arbeidet som utvalget skal foreta seg.

 • Rådmannen bes om å igangsette de nødvendige omstillingsprosesser som involverer berørte ansatte. Tett involvering av tillitsvalgtapparatet vil være viktig i denne sammenheng. For øvrig vil omstillingsprosessene bli gjennomført i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser, samt relevant avtaleverk.

 • I den videre prosessen knyttet til etablering av ny skolestruktur, skal representanter fra de aktuelle skolekretsene involveres. Dette for å kunne sikre god medvirkning.

 • Rådmannen bes om å innarbeide de økonomiske konsekvenser av strukturendringene i kommende økonomiplan for 2017 – 2020, med spesielt fokus på ressursjustering for Mosvik skole.

Her kan du lese hele saksframlegget: Skoleutredning saksframlegg.

 

Skjema