Utredning

Telemarkforsking utarbeidet vinteren 2010 en rapport med tittelen "Mosvik og Inderøy - utredning av kommunesammenslåing". Rapporten utreder mulighetene for og konsekvensene av å gjennomføre en kommunesammenslåing mellom kommunene Mosvik og Inderøy med virkning fra
2012.

Telemarkforsking konkluderer bl.a i sin rapport med følgende:
"Samlet sett synes fordelene med kommunesammenslåing å være større enn ulempene. En kommunesammenslåing vil gi større fagmiljøer, bidra til å sikre arbeidsplasser, gi mindre sårbarhet, gjøre det lettere å opprettholde tjenestenivået og imøtekomme stadig økende krav til kommunale tjenester. Større fagmiljøer gir høyere kompetanse, det blir lettere å unngå habilitetsutfordringer, sikre likebehandling og ivareta folks rettsikkerhet. Selv om kommunene er forskjellig i størrelse, står de overfor felles utfordringer knyttet nærings- og befolkningsutvikling. Kommunene er også en del av et felles bo- og arbeidsmarked. En kommunesammenslåing kan således bidra til at man står sterkere i forhold til å løse felles utfordringer."