error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skjemstadaunet hyttefelt

Fjordsyn hyttefelt, Inderøy kommune

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Skjemstadaunet hyttefelt (PlanID 2011-006). Forslagstiller er grunneier Lorns Olav Skjemstad. Norconsult AS utarbeider planen på vegne av grunneier.

 

Formålet med reguleringsplanen er å fortette hytteområdet med en ny hyttetomt. Det vil også foreslås noen mindre endringer av eksisterende tomtegrenser samt å revidere bestemmelsene slik at tillat utnyttelsesgrad samordnes med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.

Planen utarbeides som endring av eksisterende detaljreguleringsplan. Det planlegges ingen endring i planens yttergrense.

Det vurderes ikke at reguleringsendringen har slike konsekvenser for miljø og samfunn at det kommer inn under krav om utarbeidelse av planprogram eller konsekvensutredning.

 

For innspill til eller opplysninger om reguleringsplanarbeidet kontaktes:

Norconsult AS v/ Arealplanlegger Pål S Gauteplass, tlf. 41 42 02 40, pal.gauteplass@norconsult.com.

 

Frist for innspill til oppstarten av planarbeidet er 29.01.2016.

Skjema