error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Fosenvegen 2

Fv. 193 Verrabotn - Meltingen

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Nord-Trønderlag fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

 

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen igangsetting av reguleringsarbeid for 2 parseller på fv. 193 Verrabotn–Meltingen (Sørvågen og Prestvågelva). Planarbeidet utføres

av Statens vegvesen. Hensikten med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag for å kunne bygge ny veg med bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

I forbindelse med planarbeidet kan det bli utført terrengmålinger og grunnundersøkelser i området. Planen vil bli utarbeidet som

detaljregulering etter plan- og bygningslovens §12-3. Saken faller ikke under forskrift om konsekvensutredning.

Eventuelle kommentarer kan sendes som brev eller e-post til

Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde,

firmapost-midt@vegvesen.no innen 21.10.2016.

Forespørsler og innspill i tilknytning til planarbeidet kan rettes til Christian Hohl på tlf: 90 61 85 52 eller på e-post

christian.hohl@vegvesen.no

 

 

Skjema