error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Uten navn

Vedtak av reguleringsplan for Lillesund og Sundsøya

Kommunestyret i Inderøy har i møtet 23.03 vedtatt detaljreguleringsplan for Sundsøya og Lillesundet. Området omfatter arealet nord for fv. 755 fra Straumbrua til og med Gammelsaga inkludert Sundsøya gård.

Hensikten med planarbeidet er å detaljere kommuneplanens arealdel og tilrettelegge for utbygging av private og kommunale utbyggingsareal i Lillesundvegen. Det er regulert inn to utsiktskorridorer for å ivareta sikt fra fv. 755 mot Børgin. Det vedtas ingen endringer i bruk av selve industriområdet.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen tre år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven kap. 15. Eventuelle krav framsettes skriftlig og rettes til Inderøy kommune.

Plandokumentene kan lastes ned fra følgende lenker:

Plankart     Reguleringsbestemmelser      Samlet saksutredning           Planbeskrivelse

 

Skjema