Bufdir har utarbeidet veidler for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet.

Veilederen supplerer forskriften og inneholder informasjon og tips om arbeidet i rådene. Veilederen er spesielt rettet inn mot
medlemmer av rådene og mot rådssekretærer/kommunal og fylkeskommunal administrasjon. Funksjonshemmedes organisasjoner er også en viktig målgruppe.

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Veilederen inneholder blant annet informasjon om

  • hva rådet for personer med funksjonsnedsettelse er og hvilke saker rådet jobber med
  • prosedyrer for oppnevning av rådet og hvem som kan sitte i rådet
  • overordnede rammebetingelser og føringer i lov og forskrift
  • roller, arbeidsoppgaver for rådsmedlemmer og for rådssekretærer og
  • kommunal/fylkeskommunal administrasjon

Skjema