Kommunale retningslinjer for jord og konsesjonssaker

Høringsfrist: 20. oktober 2023

I forbindelse med behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven har det kommet opp forslag om å etablere kommunale retningslinjer for behandling av slike saker. Dette for å skape forutsigbarhet og likebehandling, samt være til hjelp både for politikere og administrasjonen.

Bakgrunn

Arbeidet med retningslinjene ble startet opp den 01.06.2022. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av administrasjonen, tre representanter fra Hovedutvalg Natur samt representanter fra bondelaget. Mandatet til arbeidsgruppa var å samle erfaring og praksis fra tidligere saker, finne handlingsrommet til kommunen og sammen utarbeide nye retningslinjer fra kommunen.

Det har i denne perioden vært gjennomført en rekke arbeidsmøter. På bakgrunn av arbeidsmøtene har administrasjonene utarbeidet et forslag til retningslinjer som skal gjelde for Inderøy kommune.

Forslag til retningslinje

Last ned og les kommunale retningslinjer for behandling av saker etter Lov om jord (PDF, 576 kB)

Last ned kommunaler retningslinjer konsesjonsloven 30.06 (PDF, 453 kB)

Administrasjonen la fram forslag til retningslinjer til Hovedutvalg Natur den 21. august, og Hovedutvalg Natur fattet den 21. august vedtak om å legge retningslinjene ut på høring.

Les saksprotokoll (PDF, 86 kB)

Send inn høringssvar

Send inn høringssvar via skjema

Du kan også sende innspill via e-post til postmottak@inderoy.kommune.no eller pr post.

Inderøy kommune
Enhet Plan, Landbruk og Miljø
Vennalivegen 7,
7670 Inderøy

Frist

20. oktober 2023