Vedtekter for de kommunale barnehagene

§ 1. Organisering og forvaltning

§ 2. Formål

§ 3. Arealnorm

§ 4. Opptaksmyndighet

§ 5. Opptakskriterier

§ 6. Klageadgang

§ 7. Opptaksperiode

§ 8. Foreldrebetaling

§ 9. Åpningstider

§ 10. Planleggingsdager og ferie

§ 11. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

§ 12. Andre bestemmelser

§ 13. Taushetsplikt/opplysningsplikt

 

§ 1. Organisering og forvaltning

De kommunale barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, den enkelte barnehages årsplan, samt de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, samt kommunale vedtak og planer.

Inderøy kommune er eier og ansvarlig for drifta av barnehagene. Kommunestyret har ansvar for forvaltningen slik det kommer frem av lov, forskrifter, kommunale vedtak og planer, herunder godkjenning og tilsyn av barnehager.

§ 2. Formål

Barnehagen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Lov om barnehager, § 1)

§ 3. Arealnorm

Nasjonale normer for arealutnytting er retningsgivende for beregning av areal. Det tilstrebes en standard med 4 kvm per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvm) per barn under tre år.

Leke- og oppholdsarealet for den enkelte barnehage, framgår av godkjenningsvedtaket for barnehagen.

§ 4. Opptaksmyndighet

Kommunedirektøren er ansvarlig for opptaket, i tråd med kommunens delegasjonsreglement.

§ 5. Opptakskriterier

Hver barnehage har hele kommunen som opptaksområde.

Barn som er fylt ett år innen utgangen av november, året før hovedopptak for kommende barnehageår, har rett på plass når det er levert søknad ved hovedopptaket. Plikten til å tilby plass gjelder barn bosatt i Inderøy kommune. Opptaket samordnes, og foreldrenes prioritering er styrende i opptaket.

Søsken, der eldre søsken har plass påfølgende barnehageåret har prioritet.

§ 6. Klageadgang

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. (Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, § 6)

Klagefristen er tre uker, og klagen må settes fram skriftlig og sendes Inderøy kommune ved kommunedirektøren.

§ 7. Opptaksperiode

Hovedopptak av nye barn foretas hvert nytt barnehageår. Nytt barnehageår starter i uke 32. I løpet av barnehageåret kan det forekomme løpende opptak, dersom det er ledig kapasitet.

Tildeling av barnehageplass gjelder så lenge barnet har rett til å gå i barnehagen, eller til plassen blir sagt opp. Oppsigelse av plass skal skje ved at foreldre/foresatte går inn i foreldreportalen og melder oppsigelse. Oppsigelsesfristen er to måneder og løper fra den 1. eller 15. i måneden.

Ønskes endring av plass i løpet av barnehageåret, må det også skje ved at foreldre/foresatte går inn i foreldreportalen melder fra. Styrer varsler administrasjon for endring av foreldrebetaling. Barn som flytter fra kommunen, mister retten til barnehageplass fra nytt barnehageår. Unntak kan gjøres dersom barnehagen har ledig kapasitet.

§ 8. Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. Betalinga skal skje forskuddsvis for en måned om gangen. Det betales for alle måneder unntatt juli måned. Det gis ikke rett til betalingsfri selv om barnets/familiens ferie blir lagt til andre tider av året.

Barn som begynner i barnehagen før 15. i måneden, betaler for hel måned. Barn som begynner etter den 15. betaler for halv måned. Ubetalt kontingent for mer enn to måneder etter forfall, fører til tap av barnehageplassen.

Dersom barnet er sykt i mer enn 10 barnehagedager, reduseres foreldrebetaling ved dokumentasjon av lege.

§ 9. Åpningstider

Åpningstider for Inderøy kommunes barnehager skal være innenfor tidsrommet 06.30-16.30. Den enkelte styrer kan fastsette barnehagens åpningstid innenfor sin tidsramme, etter kartlegging av behov blant foreldre og behandling i samarbeidsutvalget.

Barnehageeier kan stenge barnehagen ved hendelser som gjør det uforsvarlig å holde barnehagen i drift. Stenging av barnehagen i inntil åtte dager per år, gir ikke grunnlag for redusert foreldrebetaling.

§ 10. Planleggingsdager og ferie

Ifølge særavtale skal personalet ha fem kurs- og planleggingsdager i løpet av barnehageåret. De kommunale barnehagene i Inderøy har lokalt framforhandlet en forberedelsesdag til nytt barnehageår, i tillegg til de planleggingsdager som er vedtatt ifølge særavtale. Den 6.dagen avholdes på tampen eller starten av et barnehageår.

Avvikling av sommerferie i Inderøybarnehagen, foregår i uke 28, 29, 30 og 31. Det innebærer sommerstengt barnehage, og er sammenfallende med sommerstengt SFO.

§ 11. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Antall medlemmer settes til seks for barnehager med to eller færre avdelinger, og åtte for resten av barnehagene.

Samarbeidsutvalget kan være felles med grunnskolen. (Lov om barnehager, § 4 og § 5)

§ 12. Andre bestemmelser

Kommunale barnehager er forpliktet til å arbeide i tråd med forskrift om internkontroll og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole.

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll. (Lov om barnehager § 23 og Smittevernloven § 2)

Alle som skal arbeide i barnehage, må legge fram tilfredsstillende politiattest. Barnehagen skal ha en rutine på at det legges fram oppdatert politiattest hvert 3. år (Lov om barnehager, § 19)

Forsikring av barna

Barn i barnehagen omfattes ikke av Folketrygdlovens yrkesskadestønad. Kommunen har derfor tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle barna i de kommunale barnehagene. Forsikringen dekker ulykkesskade som rammer barna mens de oppholder seg inne eller ute i barnehagen, samt på turer under barnehagens ledelse. Forsikringen omfatter også barna på direkte vei til og fra barnehagen.

§ 13. Taushetsplikt/opplysningsplikt

Personalet ved barnehagen har taushetsplikt om alle forhold som gjelder barn og heim som de blir kjent med gjennom sitt arbeid og/eller sine tillitsverv. (Lov om barnehager § 20. Taushetsplikt)

Opplysningsplikten som følger av Lov om barneverntjenester, går foran kravet til taushetsplikt.

 

Gjeldende fra 01.08.2021