Koordinering og individuell plan (IP)

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester, har du rett til å få oppnevnt en koordinator og/eller individuell plan hvis du selv ønsker det.

En individuell plan hjelper deg å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvem har rett til individuell plan og koordinator

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til en individuell plan og en koordinator. Du kan søke om å få en koordinator selv om du ikke ønsker å utarbeide en individuell plan.

Hva gjør en koordinator?

Koordinator er en kontaktperson som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan.
Koordinator skal også tilbys selv om du takker nei til individuell plan.

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for å oppnevne, lære opp og veilede koordinatoren.

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c

Formålet med barnekoordinatoren og dens oppgaver er å bidra til et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til familien og barnet. For at tjenestetilbudet skal være helhetlig og koordinert, må familien og barnet få den hjelpen de trenger, og de forskjellige tjenestene som er involvert må samarbeide godt. 

Barnekoordinatoren skal være familiens og de ulike tjenestenes kontaktperson, og en nøkkelperson i arbeidet med så sørge for at tjenestetilbudet blir helhetlig og koordinert.

 

Hvorfor ha en individuell plan?

Hensikten med en individuell plan er at tjenestene du mottar skal fremstå helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger.

  • En individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Kommunen skal sikre at det til enhver tid er én person – en koordinator –  som har hovedansvaret for å følge opp deg som tjenestemottaker.
  • Planen skal bidra til en god oversikt over hvilke tjenester som er aktuelle og hvem som har ansvar for oppfølging på de ulike områdene.
  • Planen skal inneholde en oversikt over de mål som er viktige og hvilke tiltak som kan bidra til at målene blir nådd. Målene vil være synlige for alle som yter tjenester og bidra til at alle trekker i samme retning til det beste for den det gjelder.
  • Planen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom deg, eventuelle pårørende og kommunen.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Inderøy Kommune

Samtykke

Som hovedregel skal ingen utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Koordinatoren din hjelper deg med samtykket tidlig i planarbeidet.

Alle over 15 år skal selv samtykke til individuell plan hvis de er i stand til det.

Kontakt

Send e-post til Johan Sandnes

Ring Forvaltningskontoret på tlf 74124200