Betalingssatser for helse og omsorgstjenester

Grunnbeløpet i folketrygden

Les rundskriv I-1/2024 om endringer av fribeløp og egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 


Betaling for korttidsopphold

Egenandelssats for korttidsopphold og fribeløp bestemmes hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet.

·         Dersom ditt korttidsopphold overstiger 60 døgn, både i egen kommune og utenfor kommunen i løpet av et kalenderår, beregnes faktura ut fra inntekt (samme beregning som for langtidsopphold).

·         For korttidsopphold faktureres det etterskuddsvis for hver måned.

Betaling for langtidsopphold

·         Dersom opphold i institusjon i inneværende år (korttidsopphold/avlasting)  er mindre enn 60 døgn, er første måned betalingsfri.  

·         Etter passert 60 døgn i institusjon, betales det trygdetrekk fra vedtaksdato.

·         Betaling for langtidsopphold på institusjon beregnes ut fra beboers inntekt, og kommunene trenger derfor informasjon om beboers inntekt og      eventuelt ektefelles inntekt. Det sendes inn skjema om innleggelse på aldershjem/sykehjem til NAV.

·         Kommunen innhenter informasjon om ytelser fra NAV og Statens pensjonskasse, og de to siste tilgjengelige skatteoppgjørene.  

·         Beboer/pårørende/verge har ansvar for å melde fra til kommunen om endringer i beboers økonomiske situasjon. Dette gjelder hvis beboer har fått melding fra NAV om økt pensjon, etterbetalinger eller lignende og beboer har inntekter fra andre enn NAV og Statens pensjonskasse. I tilfeller hvor pårørende er ansvarlig for økonomiske interesser ønsker vi at det foreligger en fremtidsfullmakt med legeerklæring som viser at beboer ikke er i stand til å ivareta egen økonomi. For at den skal kunne tre i kraft må pårørende sende fullmakten med legeerklæring til Statsforvalteren i Trøndelag.

·         Kommunen beregner som inntektsgrunnlag 75 % av inntekten din opp til grunnbeløpet i folketrygden, minus et fribeløp fastsatt av Staten.

·         Kommunen beregner som inntektsgrunnlag 85 % av øvrige inntekter.

·         Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes ikke som inntekt.

Fradrag

Du får fradrag for blant annet:

·         Boutgifter inntil 6. måned (deles på to ved hjemmeboende ektefelle/samboer).

·         Forskuddstrekk (skatt).

·         Gjeldsrenter for beboer og ektefelle.

·         Ektefellefradrag dersom du har hjemmeboende ektefelle eller samboer (størrelsen på fradraget er avhengig av deres samlede inntekt og type inntekt)

·         Hjemmeboende barn under 18 år, avhengig av om du er forsørger for barna eller ikke.

Etteroppgjør

·         Kommunen er pålagt å foreta etteroppgjør (avregning) av egenbetalingen når skatteoppgjøret for inneværende år foreligger. 

·         Grunnen til dette er blant annet at beboer kan ha økt inntekt som ikke er oppgitt til kommunen.

·         Tallene i skatteoppgjøret kan avvike fra det beboer faktisk har betalt i skatt gjennom året.