Har du oppdaget forsøpling?

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. 

Hva er forsøpling?

Forsøpling kan være villfyllinger med avfall som f.eks. burde vært levert på gjennvinningsstasjon eller andre ting som kan føre til forurensning som el-avfall, plast og lignende. Forsøpling kan også være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel mange bilvrak på egen eiendom.

Forbud mot forsøpling er regulert i forurensningsloven § 28. Der står det at "Ingen må lagre eller håndtere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet." Kommunen kan pålegge forurenser å rydde opp/fjerne forurensningen innen en angitt frist.

Vil du melde fra om forsøpling og villfyllinger?

Hvem har ansvaret?

Hvis du oppdager forsøpling, kan du melde fra til kommunen. Dersom vi finner den ansvarlige, vil vedkommende få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke finnes, er det grunneieren som har ansvaret for å rydde opp etter forurensningsloven § 37.

Vegeier har ansvaret for forsøpling langs veger. Dette kan være kommunen, fylkeskommunen eller privateier. 

Du kan lese mer om forsøpling hos Miljørdirektoratet (miljodirektoratet.no)