Verneområder

Naturvernområder opprettes for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. 

Forvaltningsmyndigheten skal forvalte verneområdet i tråd med naturmangfoldloven, verneforskrift og forvaltningsplan, ved å:

Du kan lese mer om verneområder og forvantningsmyndighetens ansvar hos Miljødirektoratet

Verneområder som Inderøy kommune forvalter: 

Ørdalen naturreservat – skogvern

Se faktaark med kart og detaljert informasjon (naturbase.no)

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1992-12-04-953?q=%C3%B8rdalen

Rolsøya naturreservat – sjøfugl

Se faktaark med kart og detaljert informasjon (naturbase.no)

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-12-19-1701?q=rols%C3%B8ya

Hoøya naturreservat

Se faktaark med kart og detaljert informasjon (naturbase.no)

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-12-19-1699?q=ho%C3%B8ya

Giplingøya fuglefredningsområde

Se faktaark med kart og detaljert informasjon (naturbase.no)

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-12-19-1705

Kvamsholman biotopvernområde

Se faktaark med kart og detaljert informasjon (naturbase.no)

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-12-19-1700?q=kvamsholman

Verneområder som Statsforvalteren forvalter: 

Kammen og Kalddalen naturreservat – skogvern (i Inderøy og Fosen)

Forvaltningsplan: https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00003348

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-12-15-2084?q=kammen%20og%20kalddalen

Skavdalen naturreservat – skogvern

Forvaltningsplan: https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00003353

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-12-15-2083?q=skavdalen

Røsheia naturreservat – skogvern

Forvaltningsplan:  https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00003465

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-12-14-1966?q=r%C3%B8sheia

Vikaleiret fuglefredningsområde med Ramsarstatus (internasjonalt viktig våtmarksområde)

Forvaltningsplan: https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00002248

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-12-19-1702?q=vikaleiret

Skarnsundet marine verneområde

Faktaark: http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003637

Verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-06-23-1333?q=skarnsundet

Koraller i Skarnsundet (video): https://vimeo.com/431790227?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=19487055