Viltfond

Det kommunale viltfondet i Inderøy forvaltes etter Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort av 2011-05-15-537. Fondet forvaltes av kommunens avdeling for Plan, landbruk og miljø. Politisk organ er Hovedutvalg for natur.

Kommuner hvor det kan jaktes elg og/eller hjort skal ha viltfond

Ihht forskriftens § 2 skal det etableres kommunale viltfond i de kommuner hvor det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort. Formålet med viltfondet, jf. forskriften §1, er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen.

Inntektene til viltfondet kommer fra

 • Offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen *)
 • Tilskudd fra det statlige viltfondet
 • Fondets årlige avkastning
 • Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever, samt hjortevilt og bever som felles etter tillatelse gitt i medhold av Viltloven §13.
 • Eventuelle kommunale avsetninger.
 • Eventuelt andre midler.  **)

*) Vedtatte fellingsavgifter i Inderøy kommune

 • Voksen elg             530 kr
 • Elgkalv                   310 kr
 • Voksen Hjort          410 kr
 • Hjortekalv              240 kr

     **) Søkes årlig om fylkeskommunale midler til viltstelltiltak langs offentlig veg.

Fondet kan benyttes til

 • Tilskudd til tiltak for fremme av viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering mm i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
 • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Viltfondet i Inderøy er i de siste årene benyttet til

 • Ettersøk av skadet vilt og fallvilt (trafikkskadd vilt mm.)
 • Ekstern rådgivning knyttet til elgstammens utvikling
 • Viltsikringstiltak (rydding) langs offentlig veg – primært fylkesvegene

Spørsmål? Ta kontakt

Bjørn Bakkhaug, rådgiver skog, vilt og miljø

Send e-post
Ring 908 27 701