Skjenkebevilling/utvidet skjenkebevilling

Ønsker du å åpne ett nytt skjenkested, må du søke om både skjenke- og serveringsbevilling da det må foreligge en serveringsbevilling før skjenkebevillingen kan utøves. Dette blir automatisk ivaretatt i vårt søknadskjema. 

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan søke om skjenkebevilling

Du søker om skjenkebevilling ved å fylle ut søknad om skjenkebevilling.

Logg inn via ID-porten for å opprette søknaden. Kryss av for skjenkebevilling.

Søk om skjenkebevilling

Siden det det tar tid med å få innhente uttalelsene kan du sende inn søknaden selv om kunnskapsprøver ikke er bestått, men det påpekes at skjenkebevilling ikke kan innvilges(godkjennes) før kunnskapsprøver/etablererprøve er bestått. 

Bevillingen kan gjelde;

 • hele året eller deler av året
 • kun lukkede lag eller være alminnelig
 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk 

Dokumentasjon til søknad

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften.
 • Tegninger av skjenke- og serveringsarealet det søker bevilling for både ute og inne.
 • Dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve.
 • Kjøpekontrakt når der er inngått avtale om overdragelse av virksomhets med skjenkebevilling.
 • Ved søknad om uteservering må det sendes med tillatelse fra grunneier.

Saksbehandling

Når søknad er mottatt vil kommunen innhente uttalelse til søknaden fra politiet, sosialtjenesten og skatt- og avgiftsmyndigheten.

Formannskapet fatter vedtak om tildeling eller avslag på søknader om skjenke og salgsbevillinger. Når vedtak er fattet vil det sendes en elektronisk melding om vedtaket.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden, eller søknaden endres i behandlingsperioden.

Ved endring i bevilling

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning og eventuelt ny bevilling.

Trykk her for å registrere endring

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Hvem får bevilling?

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, næringspolitisk hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Det skal årlig betales et gebyr for skjenkebevillingen basert på omsetningen. Frist for innlevering av omsetningsoppgave er 15. mars.

Send inn omsetningsoppgave 

Utvidet kommunal skjenkebevilling

Du kan søke om utvidet kommunal skjenkebevilling samtidig som du søker om ny skjenkebevilling, eller på ett senere tidspunkt. Det er samme søknadskjema.

En utvidet kommunal skjenkebevilling innebærer;

 • Innførsel for skjenking i egen virksomhet og/eller
 • Tilvirkning for skjenking i egen virksomhet

Innførsel kan kun omfatte den alkoholholdige drikk som skjenkebevillingen omfatter og kan kun skjenkes i egen virksomhet. 

Det stilles ikke ytterligere krav for å inneha en slik utvidet bevilling enn de som gjelder for skjenkebevillingen. 

Tillatelse til produksjon kan imidlertid kun gis dersom skjenkingen og produksjonen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og tilbud.

En skjenkebevilling kan utvides til å gjelde produksjon av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 for skjenking i egen virksomhet. Drikken kan kun skjenkes fra den virksomheten som har skjenkebevillingen tillatelsen er knyttet til.

Dersom det er ønskelig å produsere alkoholholdig drikk for salg til andre steder med salgs- og skjenkebevilling, må det søkes om statlig tilvirkningsbevilling. Grunnvilkårene for å få og utøve en tilvirkningsbevilling følger av § 6-2.

Ved behandling av en søknad om tillatelse til innførsel/tilvirkning i tilknytning til en skjenkebevilling skal kommunen på vanlig måte vurdere de alkoholpolitiske sidene og saken behandles av Formannskapet. 

Skjenkekontroller

Alle som har fått en bevilling, har selv ansvaret for å sette seg inn i, og følge regelverket som gjelder for skjenking av alkohol.

Kommunen fører lovbestemt kontroll med at bevillingshaver følger alkoholloven og vilkårene for bevillingen.

Følgende forhold er særlig sentrale ved utøvelsen av kontrollen

 • salg/skjenking av alkoholholdig drikk til mindreårige personer
 • salg/skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • overholdelse av salgs-/skjenketider
 • bevillingshaveres internkontrollsystem

Både kommunen og kommunens skjenkekontrollselskap Avarn Security bistår for veiledning innen alkohollovens bestemmelser.

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok svaret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen.