Regler for salg og skjenking og bevillingsperiode

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. 

Bevillingsperiode

Kommunale bevillinger gjelder for en periode på inntil fire år, med opphør senest 30. september etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Følgende vilkår settes for at bevillingshaver kan få forlenget sin bevilling med nye 4 år: 

- Bevillingshaver må bekrefte at bevillingen ønskes videreført. 

bekreftelse for videreføring av bevilling i4 nye år. (link til skjema)

- Det må samtidig leveres inn ny og oppdatert skatteattest for virksomheten og oversikt over styrere og stedfortreder for salgs- eller skjenkebevillingen innen fastsatt frist fra Inderøy kommune. 

- Bevillingshavere som har fått bevillingen inndratt, for en kortere eller lengre periode i løpet av siste bevillingsperiode, må gjennomføre full søkeprosess for å få bevilling for en ny 4-års periode. 

- Bevillingshavere som har åtte prikker eller flere pr 1. januar i året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt, må gjennomføre full søkeprosess for å få bevilling for en ny 4-års periode.

 - Ved eventuelle endringer i bevillingen må det søkes om ny bevilling på ordinær måte. 

Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024

Planen omtaler Inderøy kommunes alkoholpolitikk og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Inderøy kommune. Inderøy skal ha et trygt, attraktivt og inkluderende by- og uteliv. Salg og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende. Planen ble vedtatt av kommunestyret 24.08.2020, og oppdateres hvert fjerde år.

Alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028

Kommunestyret vedtok 29.02.2024 nye alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune, som vil tre i kraft samtidig med den nye salgs- og skjenkebevillingsperioden fra 01.10.2024.

Gjeldende forskrift, Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024, oppheves etter 30.09.2024.

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgifts beregnes korrekt.

Kontroll av salg- og skjenkesteder

Kommunen fører en lovbestemt kontroll med at bevillingshaver følger alkoholloven og vilkårene for bevillingen. Inderøy har avtale med Avarn Security som kommunens skjenkekontroll. De fører også tilsyn etter tobakkskadeloven.

Følgende forhold er særlig sentrale ved utøvelsen av kontrollen

  • salg/skjenking av alkoholholdig drikk til mindreårige personer
  • salg/skjenking til personer som er åpenbart beruset
  • overholdelse av salgs-/skjenketider
  • bevillingshaveres internkontrollsystem

Internkontroll etter alkoholloven

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Ta gjerne kontakt med kommunen eller vår skjenkekontrollør for veiledning om alkohollovens bestemmelser.

Prikkdeling

Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker. Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, er kommunen forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke stedet selge eller skjenke alkohol.

Klage

Formannskapet fatter vedtak om prikktildeling.

Hvis det fattes vedtak, kan dette påklages etter forvaltningslovens regler. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.