Skjenkebevilling for en enkelt anledning/ambulerende/utvidet enkel bevilling

Hvis du ønsker skjenkebevilling for et enkelt arrangement så må du søke om det digitalt. 

Søknadsfrist: senest 3 uker før arrangementet skal avholdes.

Kriterier og vilkår:

 • Ved offentlig fest hvor det er innvilget skjenkebevilling for en enkelt anledning er det 16 års aldersgrense
 • Ved utendørs bevilling gis det kun anledning til å skjenke i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin)
 • Ansvarlig skjenkestyrer/stedfortreder må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.
 • Minner om at søknad/melding om arrangementet må sendes politiet - trykk her for politiets skjema.
 • Medbrakt alkohol er ikke lov uansett hvilken type skjenkebevilling man søker

 

Søk om skjenkebevilling for en enkelt anledning/ambulerende/utvidet enkel bevilling

 

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Hvis du ønsker skjenkebevilling for en enkel dag eller i en kortere periode(opp til 6 dager sammenhengende) ved arrangement som for eksempel konsert, festival, kundekveld, pubkveld, forestilling, russefest og lignende som er åpne for publikum må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning. 

Bevillingen kan gjelde:

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk 

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende bevilling kan bare gis for arrangement hvor deltakerne utgjør et «sluttet selskap», jf. alkoholloven § 4-5.  

Med «sluttet selskap» menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, konfirmasjon, jubileum osv.

Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående, og deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet.

Arrangementer som ikke oppfyller lovens krav til sluttet selskap, er for eksempel:

 • Vanlige medlemsmøter i en forening
 • Sammenkomster for idrettslag, klubber, organisasjoner
 • Studentfester, russearrangementer
 • Kundekvelder, mat- og vinkurs, kunstutstillinger, VIP-arrangementer
 • Arrangementer som har begrenset tilgang, men hvor det ikke foreligger nødvendig tilknytning til den/de som inviterer

I disse tilfellene må man søke om bevilling for en enkelt anledning.

Utvidelse av ordinær skjenkebevilling for en enkelt anledning

Steder som allerede har en alminnelig skjenkebevilling kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde for :

 • et tilleggslokale og/eller utendørs område
 • drikke med høyere alkoholprosent enn stedet i utgangspunktet har bevilling for
 • utvidet åpnings- og skjenketid

Når må man søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis

 • du leier lokaler og tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område
 • du leier lokale og utleier står for servering
 • du skal ta betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum, konfirmasjon o.l.

Unntak

 • Man trenger ikke skjenkebevilling når privatperson holder private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre
 • Man trenger ikke søke skjenkebevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til private selskaper
 • Man trenger ikke søke skjenkebevilling, når eier eller leier (på fast basis) disponerer lokalene til eget bruk for private selskaper
 • Lag og foreninger må ha skjenkebevilling til sine arrangement

Klageadgang

Vedtak om skjenkebevilling for ambulerende/enkelt anledning er et enkeltvedtak etter alkoholloven og vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Klagen skal angi det vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Klagen sendes til kommunen. Klageinstans er Stasforvalteren, kommunen videresender klagen til Statsforvalteren.

Klagen sendes til: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy