Uteservering

Har du ønske om å etablere uteservering, send inn søknad i god tid før sesongstart.

Det er viktig å innhente nødvendig skriftlig tillatelse før du etablerer et uteserveringsområde.

Du må søke om serveringsbevilling og evt. skjenkebevilling å få dette godkjent før du tar uteserveringsområdet i bruk. Dette gjelder også selv om du har bevilling fra før, og ønsker å utvide uteserveringen. 

Du logger deg inn via Bank Id. Kryss av for ønsket bevilling deretter på uteområdet.

Søk om uteservering

 

Råd for uteservering 

Finn ut hvem som er grunneier – (privat eller offentlig)

Be om skriftlig tillatelse fra grunneier. Gjelder det kommunal grunn er det avdeling Veg, vann og avløp du må kontakte.

Det kan fortsatt være annet lovverk som kan begrense bruken av området.

Før du bygger på uteområdet 

Selv om du har fått tillatelse til å bruke grunnen til servering, vil det ikke si at du kan oppføre installasjoner uten videre.

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene før du starter.

Ta alltid kontakt med kommunens byggesaksavdeling før du iverksetter byggearbeid.

Saksbehandling

Når søknad er mottatt vil kommunen innhente uttalelse til søknaden fra politiet, sosialtjenesten og skatt- og avgiftsmyndigheten

Formannskapet fatter vedtak om tildeling eller avslag på søknader om uteserveringer ved skjenkebevilling. Når vedtak er fattet vil det sendes en elektronisk melding om vedtaket.

Hvis det det kun gjelder uteservering for ett serveringsted blir søknaden behandlet administrativt. 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder når det gjelder søknad om uteservering for skjenkebevilling fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden, eller søknaden endres i behandlingsperioden.

Gjelder søknaden kun uteservering for serveringsbevilling er behandlingstiden opp til 60 dager. 

Hvem får bevilling?

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, næringspolitisk hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok svaret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen.