Eiendomsskatt oppsummert

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som betales hvis man har fast eiendom. Kommuner kan selv vedta å innføre eiendomsskatt. 

Vedtatt i Inderøy er 3,5 promille. Boligeiendommer og fritidseiendommer differensieres med en skattesats på 3 promille.

Eiendomsskattelistene var tilgjengelige til offentlig ettersyn i tre uker fra 8. februar til og med 1. mars 2023.

Om eiendomsskatt i Inderøy

Inderøy kommune skriver ut eiendomsskatt på all fast eiendom for 2023.

Eiendomsskatt er den eneste skatten kommunen selv har full styring med, og der hele skatteinntekten går til kommunen. Skatten skal utelukkende brukes til å finansiere kommunale tjenester til innbyggerne.

Kommunestyret sitt vedtak om utskriving av generell eiendomsskatt som en del av kommunens budsjett for 2023 kan leses her. (PDF, 130 kB) 

Taksering av eiendommer

Taksering er gjennomført av en politisk valgt sakkyndig nemnd, og ferdige takster ble vedtatt av denne nemnda 25. januar 2023.

Nye vedtekter for eiendomsskatt ble vedtatt av kommunestyret i møtet 11. desember 2017. (PDF, 557 kB)

Du kan også lese utfyllende informasjon om takseringen i sakkyndig nemnds rammer og retningslinjer for taksering for eiendomsskatt (PDF, 3 MB).

Skal du klage på eiendomsskatten 2023?

Du må klage skriftlig innen seks uker etter at eiendomsskattelista ble offentliggjort. Siste klagefrist for skatteåret 2023 var 23. mars 2023.

For generelle henvendelser om eiendomsskatt Send e-post til postmottak for besvarelse av eiendomsskattekontoret

Den kan også sendes til eiendomsskattekontoret via post eller leveres i kommunens servicetorg.

Ved behov for bistand for å levere ny klage før klagefristens utløp kan kommunen kontaktes via servicetorget eller postmottaket.

Eiendomsskattens størrelse

Vedtatt skattesats er 3,5 promille

Boligeiendommer og fritidseiendommer differensieres med en skattesats på 3 promille.

Skattesats er et årlig vedtak i kommunestyret. Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

Reduksjonsfaktor og forutsetning for fradrag

Nytt fra og med 2020 var at for bolig- og fritidseiendommer er det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %. Til boligeiendommer regnes også våningshus på landbrukseiendommer, med tilhørende tomt.

Forutsetningen for at 30 % skal komme til fradrag, er at det på eiendommen står et bolig- eller fritids/hyttebygg. Reduksjonen vil da omfatte også grunneiendommen og eventuelt garasje, anneks, osv. Eiendommer hvor det kun står en garasje, uthus, anneks eller et naust får ikke reduksjon på 30 %. Obligatorisk reduksjonsfaktor gjelder ikke for ubebygde grunneiendommer/tomter.

Utregning: Eiendomsskatt er (eiendomsskattetaksten - 30 %) × skattesatsen.

I formannskapsmøtet 21. mars 2018 orienterte rådmannen om eiendomsskatt, samt besvarte spørsmål fra kommunestyrerepresentanter om eiendomsskatt generelt og kommunens arbeid med innføring av eiendomsskatt. Presentasjon og spørsmål og svar finner du under "Ofte stilte spørsmål".