Høring - Organisering av skoleuka på barneskolene

Saken «Organisering av skoleuka for barneskolene» var ute på høring første gang høsten 2021.

Hovedutvalg Folk har innstilt på følgende:
«Vedtak i hovedutvalg Folk - 17.01.2023
Hovedutvalg Folk innstiller på at Inderøy kommune skal ha 5 dagers skoleuke for alle elever fra skoleåret 2023-2024.
De økonomiske virkningene av et slikt vedtak, innarbeides i økonomiplanperiode 2023-2026.
Saken sendes på 3 ukers høring, for endelig beslutning i kommunestyret 6. mars 2023.»

Før saken skal opp i kommunestyret for endelig beslutning 6. mars 2023, åpnes det opp for en siste høring. 

Høringssvar sendes til Inderøy kommune: postmottak@inderoy.kommune.no

Frist: 10. februar 2023

Kontaktperson: Birgit Bremer Mejdal, enhetsleder skole