Oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Hylla småbåthavn

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Hylla småbåthavn (Plan-ID: 2010-005).

Formålet med planarbeidet er primært å legge til rette for oppføring av nye kombinasjonsbygg som skal tjene de formål som ligger til henholdsvis Hylla velforening og Røra Båtforening (forsamlingslokale, toaletter, verksted, klubblokale, lager.)

I Kommunedelplan Røra er området markert med hensynssone «Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.» Planlagte endringer er i hovedtrekk endring av formål for eiendommene 182/10 og 183/116, justering av bestemmelser om byggehøyder og vern, samt fastsettelse av byggegrense mot sjø.

Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og ikke faller inn under §§ 6, 7 eller 8 i forskrift om konsekvensutredning. Likevel skal konsekvensene av planendringene vurderes, spesielt på tema som strandsone, kultur/stedsidentitet og VA-kapasitet.

Planforslag for endring av reguleringsplan utarbeides av Letnes Arkitektkontor AS på vegne av Hylla Velforening og Røra Båtforening. Direkte berørte parter tilskrives i eget brev. Spørsmål og skriftlige innspill kan rettes til: firmapost@letnesark.no, med kopi til postmottak@inderoy.kommune.no

Frist for merknader er satt til: 8. desember 2023.