Oppstart reguleringsplan for Sundsøya boligfelt med plan-id 2023002

Etter Plan- og bygningsloven §12-8 varsles at det på vegne av Sundsøya Eiendom AS er satt i gang planarbeid for Sundsøya 2-12. Formålet med planen er å omforme næringsområdet på Sundsøya til et attraktivt boområde kombinert med noe næring. Dette er i tråd med Kommuneplanens arealdel 2022-2034.

Planområdet og virkninger utenfor planområdet.

Planområdet er på ca. 26,2 daa, hvorav eiendommen 136/108 er på 23,3 daa. Dette omfatter også noe areal i sjø. Planområdet foreslås slik at det samsvarer med avgrensning i forslag til ny KPA/eiendomsgrenser.

Planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet ved at det etableres et nytt større boligområde rett sør for Straumen. Det må etableres trygg kryssing av Inderøyvegen, Fv. 755 til gang- og sykkelveg til Straumen.

Det er et ønske om at næringen på området kan ha kvaliteter som inngår i reiselivssatsingen «Den gyldne omvei».

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Sundsøya Utvikling AS ønsker en variert blanding av næringsareal, leilighetsbygg og konsentrert småhusbebyggelse, med hovedvekt på boliger ( 80-90%). Størrelsen på boenhetene kan variere fra 35 m2 -100+ m2 for å møte ulike behov. Det skal opparbeides felles områder for uteopphold med ulike aktiviteter, og det skal legges vekt på kvaliteten med nærhet til sjø.

Det planlegges ny bebyggelse i inntil tre etasjer i tillegg til loftsetasje. Bebyggelsen vil differensieres innen ulike delfelt med størst tyngde langs atkomstveg Sundsøya og mot eksisterende næringsbebyggelse. Volum er ikke endelig avklart, men det kan bli ca 6000 m2 salgbart bolig BRA og ca 600-700 m2 salgbart næring BRA. Fordelingen av type boliger vil avhenge av behov og etterspørsel i årene framover. Hvordan dette skal forankres i plan må avklares i planprosessen.

Medvirkning

Her (PDF, 5 MB) finner du litt nærmere info om hva som er utgangspunktet for arbeidet.

Her (PDF, 315 kB) finner du fullstendig planinitiativ.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til Eggen Arkitekter AS, tlf: 481 00 841.

Innspill til planarbeidet sendes Eggen Arkitekter AS, Statsråd Krohgs v 15E, 7021 Trondheim eller kt@eggenarkitekter.no innen 20.04.2023.