Søk om tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak

Lag og foreninger kan innen 30. oktober 2023, søke om tilskudd til nye prosjekt for gatelys og trafikksikkerhetstiltak. Det er satt av kr. 270 000,- til dette i 2023.

Søknadene må inneholde en god beskrivelse av tiltaket og inkludere priser/prisoverslag fra aktuelle leverandører. Det må også legges ved en kort beskrivelse på hvordan tiltaket skal finansieres ut over offentlige midler.

I søknaden må det oppgis navn og kontaktinformasjon til den som representerer søker i denne saken.

I og med at offentliggjøringen kommer seint i år, vil fristen for gjennomføring settes til utgangen av oktober 2024. 

Endelige kriterier for tildeling må besluttes når alle søknader foreligger, og man vet totalt søknadsbeløp.

Søknadene blir behandlet i Hovedutvalg Natur i møte 13. november 2023.

Send søknad til postmottak

Merk søknad med «2023/8328 Tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak».