Varsel om oppstart av planarbeid for fortau langs Bjørklivegen på Røra

I henhold til plan- og bygningsloven kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for etablering av nytt fortau langs Bjørklivegen på Røra. Fortau planlegges lagt på vestsiden av kjørevegen (mot jernbanen) fra eksiterende fortau ved undergang, fram til avkjøring Furulivegen.

Planområdet omfatter kommunal veggrunn og Bane NOR´s eiendom ved Røra stasjon. Området er avsatt til veg- og jernbanegrunn i kommunedelplan for Røra.

Det vurderes at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2.

Planarbeidet blir gjennomført av Norconsult på vegne av Inderøy kommune. Informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på hjemmesidene til Inderøy kommune og Norconsult.

For innspill til, eller ytterligere opplysninger om reguleringsarbeidet, kontaktes Norconsult AS     v/Pål S Gauteplass, tlf. 41420240/ e-post: pal.gauteplass@norconsult.com

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 18.08.2023.