Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og fysisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

Hvordan står det til med folkehelsa i Inderøy? 

Trøndelag i tall viser Trøndernes folkehelse 

Finn Inderøy sin folkehelseprofil hos FHI (fhi.no)

Hvordan jobbes det for å bedre folkehelsa i Inderøy? 

Kommunens ansvar etter folkehelseloven: 

Inderøy kommune har et lovpålagt ansvar for å jobbe for å bedre folkehelsen, gjennom folkehelseloven. Kommunen skal ihht. loven ha et skriftlig oversiktsdokument over helsetilstanden i kommunen, som skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.  Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. 

Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. 

Hva betyr dette i praksis? 

Kommunedirektøren er øverste ansvarlige for at innholdet i folkehelseloven følges, men det underordnede ansvaret ligger innenfor hver enkelt sektor og enhet. Alle som er involvert i samfunnsplanlegging skal ha et bevisst forhold til folkehelsearbeid innenfor sitt område. Kommuneoverlege er rådgiver innen folkehelseområdet, men har særskilt myndighet innen miljørettet helsevern og smittevern ihht. forskrift om miljørettet helsevern og smittevernloven. Noen kommuner har folkehelsekoordinator, det har ikke Inderøy.    

Eksempel på folkehelsearbeid i Inderøy:

  • Ung i lag-prosjektet
  • Frisklivssentralen 
  • Inderøyturer 
  • BUA inderøy 
  • Sommer for barn og unge 
  • Klima/miljø-satsing 
  • Tilsyn i skoler/barnehager 
  • Osv. 

Folkehelsearbeid – best i lag 

Samarbeid er nøkkelen til resultater i folkehelsearbeidet - innad i ulike sektorer i kommunen, men også med å spille på lag med frivilligheten. Det er først og fremst gjennom god samfunnsplanlegging de store folkehelsegrepene gjøres, men hva enkeltpersoner bidrar med kan også ha stor betydning.  Retningen i folkehelsearbeidet skal synliggjøres i kommuneplanens samfunnsdel, og videre følges i underordnet planverk.   

Miljørettet helsevern: 

Kommunen skal også etter lovverket føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det føres jevnlig tilsyn med alle skoler og barnehager. Kommunen kan gjøre hendelsesbaserte tilsyn, etter meldt bekymring fra innbygger. Inderøy samarbeider med Steinkjer og Snåsa om tilsynsressurs innen MHV. Ved spørsmål eller bekymring knyttet til miljørettet helsevern kan kommuneoverlege kontaktes.  

Vil du lese mer om folkehelsearbeid i kommunene? 

Miljørettet helsevern i Inderøy kommune

Folkehelsearbeid i kommunen (helsedirektoratet.no) 

Om folkehelse (fhi) 

Folkehelsemeldingen 2023 (regjeringen.no)