Er du bekymret for et barn eller en ungdom?

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Inderøy kommune. Av og til oppstår likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra. Vet du hva du skal gjøre dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp? 

Jeg er bekymret for et barn eller en ungdom

Bedre tverrfaglig innsats og samhandling i Inderøy

Inderøy kommune søkte om, og fikk innvilget "Tilskudd for systematisk identifikasjon og oppdagelse av utsatte barn og unge" hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) desember 2020.

Kompetansesenter for rus KoRus (St. Olavs) bistår kommunen i arbeidet, gjennom prosessveiledning, opplæring, bistand i kompetansekartleggingen, arbeidsseminar og nettverkssamlinger for kommuner som har fått tilskudd. KoRus koordinerer også arbeidet i Midt-Norge mellom ulike kompetansemiljø og kommuner, og kan bidra med ulike tema i den tverrfaglige kompetansehevingen.

I Inderøy har vi valgt å ta utgangspunkt i kommunens handbok «Fra bekymring til handling» (2013) i dette arbeidet, samt utvide og styrke samarbeidet på tvers av tjenester i kommunen.

Les mer om bedre tverrfaglig innsats i Inderøy