Spillemidler til idrettsanlegg - Inderøy

Lag, foreninger og kommunen selv kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Bakgrunn for å tildele spillemidler ligger i statens overordnede mål som kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), og personer som i dag er fysisk inaktive. I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er gode muligheter til å bruke spillemidlene til å bygge en kommune som innbyr til aktivitet for alle, både egenorganisert og organisert idrett. 

Du kan lese mer i Inderøy kommunes temaplan for Idrett og fysisk aktivitetet eller se saksgangen i vårt årshjul for spillemidler (PDF, 526 kB)

Hvem kan søke?

Søkere om spillemidler til ordinære idrettsanlegg kan være:

  • idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund og Samenes idrettsforbund Norge
  • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg.
  • akseselskap, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform. Du kan se bestemmelsene hos Regjeringen (regjeringen.no)
  • kommuner og fylkeskommune

Hva kan du søke tilskudd til?

  • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er undelagt kommersielle interesser.
  • universell utforming av eldre idrettsanlegg.
  • kjøp og innredning av eksisterende anlegg.

Slik søker du

Det er flere steg i søknadsprosessen

Alle ordinære anlegg som søker om spillemidler skal være omtalt i en kommunal plan som omhandler idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig at du som skal søke er i dialog med kommunen tidlig i planleggingsfasen for anleggsbygging, og gjerne i god tid før frist for innsending av spillemiddelsøknaden.

Steg 1 – frist 1. mai

For å søke må du melde inn anlegget til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet innen 1. mai, slik at kommunen kan opprette anleggsnummer.

Last ned innmeldingsskjema (DOCX, 31 kB)

Fyll ut og send skjemaet til postmottak@inderoy.kommune.no

Steg 2 – frist 15. oktober

Når du har fått anleggsnummer kan du legge inn din søknad på anleggsregisteret.no. Søknadsnummer fås fra kommunen. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, sendes søknaden til kommunen. Frist 15. oktober.

Søk hos anleggsregisteret (anleggsregisteret.no)

Utbetalinger

Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere revidert anleggsregnskap innen to år etter tilsagn om spillemidler er gitt. Tilskudd over 400 000 skal revideres av kommunerevisjonen.
Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler. 
Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Skjema for statusrapport delutbetaling og for regnskapsrapport fins på fylkeskommunens sider.

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg finner du hos Lottstift (lottstift.no)

Har du spørsmål eller trenger du veiledning? 

Se bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (trondelagfylke.no) eller hos regjeringen (Idrettsanlegg.no)

Enhetsleder kultur
Ingrid Stai
Send e-post
Ring 918 42 768