Bålbrenning og brenning av avfall

I Inderøy ønsker vi å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall. Vi har en egen forskrift åpen brenning og brenning av avfall. I brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter er det fokus på alles plikt til å forebygge brann.

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

Kort oppsummert:

Åpen brenning er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5 om unntaket fra forbudet:

§ 5. Unntak fra forbudet Følgende brenning skal likevel være tillatt såfremt det ikke oppstår fare for brann, eller for øvrig er i strid med forskrift om brannforebygging eller annet regelverk.

a. Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, matbål, tilrettelagte bålplasser og lignende med kull og/ eller rent trevirke. Brenningen må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade. Grill må ikke settes direkte på underlaget.

b. Kontrollert brenning av sankthansbål. Kun rent trevirke. 

c. Landbruksnæringen. Brenning av løs halm og kvist og stubb fra kantrydding, beitearealer og nydyrking, der dette er en del av driften. Brenning av rent trevirke, som gamle grinder, paller og materialkapp og tilsvarende. Brenning skal meldes på forhånd til brannvesenets alarmsentral.

d. Brannvesenets øvelsesbrenning av kondemnerte bygninger, samt kontrollerte slukningsøvelser.

e. Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall