Serveringsbevilling

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, serveringsvogner, puber og bensinstasjoner.

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Det trenger ikke å være sitteplasser på stedet for å bli regnet som et serveringssted.

Vilkår for serveringsbevilling

 • Daglig leder ved stedet må være over 18 år og må ha bestått etablererprøven. Se informasjon om etablererprøven. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel. Vi innhenter vandelsuttalelse fra skattemyndigheten og politiet. 
 • Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål. 
 • Ved uteservering kreves tillatelse av grunneier. 
 • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.
 • Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet som det er søkt bevilling for og for den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen.
 • Serveringsbevillingen gis uten tidsbegrensning.
 • Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for/eller endrer lokalet, må du søke om ny bevilling for det nye stedet. Du kan altså ha flere serveringsbevillinger.
 • Du har krav på å få serveringsbevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold av ”politimessige hensyn” som gjør det utilrådelig at bevilling gis.
 • I tillegg til at det er krav om bevilling for å drive et serveringssted gjelder det en generell melde- og registreringsplikt til Mattilsynet. For nærmere informasjon om denne melde- og registreringsplikten vises det til nettsiden www.mattilsynet.no

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du søker om serveringsbevilling ved å fylle ut søknadsskjema for søknad om serveringsbevilling.  

Logg inn via ID-porten for å opprette søknaden. Kryss av for serveringsbevilling.

Søk om serveringsbevilling

Siden det kan ta tid å innhente uttalelser kan det være lurt å sende inn søknaden selv om etablererprøve ikke er bestått på søknadstidspunkt. Vi gjør midlertid oppmerksom på at etablererprøven må være bestått før serveringsbevilling kan innvilges(godkjennes). 

Hvem behøver ikke serveringsbevilling:

 • Catering er ikke servering og er ikke bevillingspliktig. Catering kjennetegnes ved at kunden spiser maten et helt annet sted, typisk ved utkjøring av pizza og levering av middag til private selskaper.
 • Salg av innpakkede baguetter, boller og liknende fra dagligvarehandel er ikke bevillingspliktig, med mindre virksomheten har karakter av å være et serveringssted.
 • Servering av mat og alkoholfri drikke krever ikke bevilling hvis den er gratis eller skjer sporadisk, som for eksempel ved salg av boller under Operasjon Dagsverk og selge vafler på loppemarked eller basar.
 • For andre unntak vises det til serveringsloven.

Skal du starte et serveringsted som har alkoholservering? Da må du også søke om skjenkebevilling. Se informasjon om skjenkebevilling.SETT INN LINK

Dokumentasjon til søknad

 • Dokumentasjon for bestått etablererprøven, kan evt. ettersendes søknaden
 • Kjøpekontrakt når der er inngått avtale om overdragelse av virksomhets med skjenkebevilling.

Saksbehandlingstid

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Saksbehandlingstiden på 60 dager regnes fra når den som søker har levert all nødvendig dokumentasjon. Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.  Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Du vil motta en foreløpig melding om status på din søknad. I denne meldingen vil du få beskjed om det er dokumentasjon som mangler i søknaden, med frist om å innlevere den manglende dokumentasjonen.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.