Klage på eiendomsskatt

Eiendomsskatteloven gir rett til å klage på utskrevet eiendomsskatt på din egen eiendom.

Du kan klage på selve takstverdien og utskrivingen av skatten på eiendommen din. Du kan ikke klage på kommunestyrets vedtak om innføring og utskriving av eiendomsskatt.

Klage på eiendomsskatt

Du må klage skriftlig innen seks uker etter at eiendomsskattelista ble offentliggjort. 

Siste klagefrist for skatteåret 2024 er 29. februar 2024.

For klage på eiendomsskatt
Send inn klage på eiendomsskatt (digitalt skjema)

For generelle henvendelser om eiendomsskatt
Send e-post til postmottak for besvarelse av eiendomsskattekontoret

Den kan også sendes til eiendomsskattekontoret via post eller leveres i kommunens servicetorg.

Ved behov for bistand for å levere ny klage før klagefristens utløp kan kommunen kontaktes via servicetorget eller postmottaket.

Behandling av klager

Klager behandles av sakkyndig nemnd etter klagefristens utløp. Saker hvor nemnda opprettholder sitt vedtak vil bli sendt til behandling i sakkyndig klagenemnd.

Selv om du klager må du betale første faktura hvis klagen ikke er behandlet før forfallsdato

Faktura for eiendomsskatt må betales selv om klagen ikke er behandlet før forfallsdato, se betaling av eiendomsskatt.

Klage hvis du har fått medhold?

I de sakene hvor klager har fått medhold og skattegrunnlag er endret, utløser dette rett til å levere ny klage knyttet til det nye grunnlaget, med frist på seks uker. Har skattyter behov for forlengelse av klagefristen må kommunen kontaktes slik at en eventuell fristforlengelse kan avtales. Leveres ikke ny klage avsluttes saken for inneværende skatteår og differanse i skatt gjøres opp.

Klage hvis du har fått delvis medhold?

Delvis medhold medfører at klager har blitt imøtekommet helt eller delvis på enkelte punkter, noe som utløser ny klagerett. Klagen sendes også til sakkyndig klagenemnd for videre behandling. Ny klagerett er da knyttet til de punkter i skattetaksten som er endret til gunst for eier.

Vil du trekke klagen?

Klager kan trekke klagen fra behandling i sakkyndig klagenemnd hvis man ønsker det. Dette på grunn av at sakkyndig klagenemnd også kan endre klagen til ugunst for klager. Når sakkyndig nemnd ikke gir medhold i klagen videresendes den til sakkyndig klagenemnd.

Ny klage sendes også digitalt eller leveres pr brev

Ny klage i saker hvor klager har fått delvis eller fullstendig medhold kan sendes til eiendomsskattekontoret via post, leveres i kommunens servicetorg, eller ved bruk av elektronisk skjema for klage på eiendomsskatt.

Ved behov for bistand for å levere ny klage kan kommunen kontaktes via servicetorget eller postmottaket.

 

Retting, omtaksering og klagebehandling i eiendomskattesaker reguleres av eiendomsskatteloven.