Hva er en arealplan?

Arealplaner er kommunens verktøy for å styre utviklingen av et område. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates med videre.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en langsiktig, overordnet plan som gjennom plankart, tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse fastlegger hvordan kommunens arealer og naturressurser skal brukes eller vernes. 

Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir bestemmelser og retningslinjer for konkrete utbyggingstiltak og detaljplaner. Kommuneplanens arealdel følger opp de langsiktige arealstrategiene og kommuneplanens samfunnsdel. 

Gjeldende versjon av Kommuneplanens arealdel finner du her

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Planen bestemmer hvordan du kan bruke området og hva du kan bygge der. Den består av et plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse og andre fagutredninger og illustrasjoner som er nødvendige for den enkelte plan.

Bestemmelsene gir nærmere informasjon om hva som tillates innenfor ulike arealformål i plankartet, for eksempel hvor høyt og stort du kan bygge innenfor er område som er satt av til boligformål.

Vi har to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. 

Områderegulering

Områderegulering blir i utgangspunktet lagd av kommunen. Den styrer utviklingen i et større område. Kommunen kan overlate til private eller andre myndigheter å lage områdereguleringer. Dette betyr at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammene kommunen bestemmer, og dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.

Detaljregulering

Detaljregulering kan kommunen, eller private utbyggere og initiativtakere, lage. Dette er en plantype som blir brukt for følge opp det som er bestemt i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke og detaljerte føringer for hva du kan bygge.

Hvilken plan gjelder?

Hvis du planlegger å bygge, rive eller grave, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen eller om det er kommuneplanens arealdel som fastsetter arealbruken. Du finner oversikt over gjeldende reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er under arbeid, i webkartet vårt. (Link til Kommunekart for Inderøy).

Du finner dem også I Gislink hvor du i tillegg kan finne mange ulike temakart for forhold som har betydning for arealbruk.