Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Gjeldende kommuneplan legger visjon «Best - i lag», med verdibegrepene åpenhet, raushet og respekt,
til grunn for framtidig samfunnsutvikling og kommunens forvaltningsoppgaver.

Kommuneplanens 3 deler

Kommuneplanen består av tre deler og til sammen er dette det overordnede styringsdokumentet for kommunen:

  • Samfunnsdel
  • Arealdel
  • Handlingsdel (økonomiplan for Inderøy)

Samfunnsdel og arealdel:

Samfunnsdelen og arealdelen er langsiktige, overordnede planer, som inneholder mål og retning for kommunens utvikling og skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. 

Handlingsdel:

Handlingsdelen i kommuneplan, kommunedelplaner og temaplaner skal gjenspeiles i årlige
budsjett og virksomhetsplaner. På denne måten vil det være en " rød tråd" fra kommunens overordnede planer til enhetenes utførte tjenester.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Gjennom planprosessen skal kommunen vektlegge utfordringer i samfunnsutviklinga og vise kommunens prioriteringer. Planen skal synliggjøre kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør.

Kommuneplanens samfunnsdel for Inderøy kommune 2021-2033 (PDF) (PDF, 6 MB) ble vedtatt 14.06.2021.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel legger føringer for hvordan arealene i kommunen kan brukes, hvor det kan bygges ut og hva som kan bygges ut. Arealdelen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen med utrednings- og analysedokument. Plankartet og bestemmelsene er arealdelens juridisk bindende dokumenter.

Ny plan er under revidering og ligger på høring

Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune 2014-2025 ble vedtatt 16.06.2014. Denne planen er nå under revidering og ligger på høring frem til 16.12.2022.

Ny arealdel forventes vedtatt i løpet av våren 2023.

Arealplaner kan sees i vårt kartinnsyn på nett.