Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Kommuneplanens samfunnsdel legger visjonen «Best – i lag», med verdibegrepene åpenhet, raushet og respekt, til grunn for framtidig utvikling og kommunens forvaltningsoppgaver.

Kommuneplanens 3 deler

Kommuneplanen består av tre deler og til sammen er dette det overordnede styringsdokumentet for kommunen:

Samfunnsdel og arealdel:   

Samfunnsdelen og arealdelen er langsiktige, overordnede planer, som inneholder mål og retning for kommunens utvikling og    skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.    

Handlingsdel:   

Handlingsdelen i kommuneplan, kommunedelplaner og temaplaner skal gjenspeiles i årlige budsjett og virksomhetsplaner. På denne måten vil det være en "rød tråd" fra kommunens overordnede planer til enhetenes utførte tjenester.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Gjennom planprosessen skal kommunen vektlegge utfordringer i samfunnsutviklinga og vise kommunens prioriteringer. Planen skal synliggjøre kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør.

Kommuneplanens samfunnsdel for Inderøy kommune 2021-2033 (PDF) (PDF, 6 MB) ble vedtatt 14.06.2021.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel legger føringer for hvordan arealene i kommunen kan brukes, hvor det kan bygges ut og hva som kan bygges ut. Arealdelen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen med utrednings- og analysedokument. Plankartet og bestemmelsene er arealdelens juridisk bindende dokumenter.

Revidert arealdel ble vedtatt 6.mars 

Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune 2022-2034 ble vedtatt av kommunestyret den 6.3.2023. 

Last ned arealdelens dokumenter:

Plankart (PDF, 4 MB)   Planbestemmelser (PDF, 2 MB)   Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Konsekvensutredning med ROS-analyse (PDF, 11 MB)   Støysonekart (PDF, 6 MB)

Arealregnskap for arealdelen (PDF, 3 MB)

Les arealplaner i kartinnsyn på nett (kommunekart.com).

Slik leser du arealplan på nett:

Klikk på boksen for Kartlag og klikk i "øye" foran kartlaget "kommuneplan". Deretter zoom inn på plassen du vil se informasjon om. 

Vil du ha mer info klikker du videre i underliggende linjer. 

Det er mulig å måle, ta utskrift med mer via Menyknappen.