Høring – forslag om forbud mot bruk av fossil gass til byggvarme

På vegne av Klima- og miljødepartementet (KLD) sender Miljødirektoratet på høring et forslag om forbud mot bruk av fossil gass til byggvarme. 

Det foreslåtte forbudet er avgrenset til bruk av fossil gass til midlertidig oppvarming i byggeprosessen. Bruk av fossil gass til andre oppvarmingsformål enn byggvarme, som permanent oppvarming av bygninger, er ikke omfattet. Det samme gjelder oppvarming på anleggsplasser.

Miljødirektoratet har på oppdrag av KLD utredet konsekvensene av det foreslåtte forbudet. Vi foreslår at et eventuelt forbud fastsettes gjennom å endre forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Det åpnes for unntak av hensyn til forsyningssikkerhet og unntak av særlige grunner.

Les høringsnotat, konsekvensutredning og forslag til endringsforskrift og gi innspill hos Miljørdirektoratet:

Gi høringsuttalelse (miljodirektoratet.no)

Vi ber om innspill til denne høringen innen 16. august 2024. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via høringssiden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.