Økning av vann- og avløpsgebyrer

Som boligeier må du betale for jobben kommunen gjør med blant annet å sikre at du har rent vann i springen og at avløp fungerer. På grunn av høye renter, strømpriser og behov for å utbedre vann- og avløpsnettet, økes prisene i år.

Hvorfor øker gebyrene?

Selvkost og generell prisstigning 

Vann og avløp finansieres av de som benytter seg av tjenesten, altså abonnentene. Det kalles selvkost. Gebyrene kommunen mottar fra abonnentene kan ikke overstige denne kostnaden. Kommunene kan altså ikke tjene penger på eller gå i overskudd på vann- og avløpstjenestene.

Ved inngangen til 2023 har vi negativ selvkost for både vann og avløp. Det betyr at gebyrene for selvkostområdene har vært for lave i 2022, og tidligere år, og en må nå øke gebyret for å ta igjen gjelda i fondet.

I tillegg påvirkes kostnaden tillegg av generelle prisstigninger på rørdeler, materiell og energi.

Oppgraderinger og investeringer

Vi jobber med å sikre økt vannkapasitet i kommunen i tillegg til en god reservevannforsyning. Reservevannforsyning er påkrevd i drikkevannsforskriften. Vi må derfor gjøre oppgraderinger og investeringer i tiden som kommer.

Strengere krav til forsyningssikkerhet av vann og rensing av kloakk

Innen avløp ligger det nye forskriftskrav i nær framtid som gjør at en rekke avløpsrenseanlegg må gjennomgås for å oppfylle kravene. Mange og store investeringer kombinert med stor økning i lånerenta, gjør at kapitalkostnadene går sterkt opp (renter og avskrivinger) og dette påvirker gebyrene direkte. Gebyrene gjør et stort hopp til 2023 for så å jevne seg mer ut i planperioden. 

Store oppgraderinger og behov for større kapasitet gir behov for investeringer også innen avløpsområdet.

Etableringer i Røra Næringspark vil legges til et eget selvkostområde, og vil ikke påvirke de øvrige abonnentenes gebyrnivå.

Eksempler på økte vann- og avløpsgebyrer (alle priser uten moms):

Årsgebyr for vann – abonnementsdel økes fra 1079,- til 1 657,-
Årsgebyr for vann – forbruksgebyr økes fra 11,46,- til 15,51,- per m³.
Årsgebyr for avløp – abonnementsdel økes fra 1108,- til 1 550,-
Årsgebyr for avløp – forbruksgebyr økes fra 21,73 til 26,75,- per m³

Alle priser for vann og avløp finner du på siden for priser og gebyrer

Betaling

Faktura for 1. termin sendes som normalt ut i slutten av februar for vann, avløp og eiendomsskatt.

Spørsmål?

Har du spørsmål om gebyrøkningen kan du ringe oss på dagtid på 74 12 42 00