Søk om tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak

Lag og foreninger kan innen 1. mai 2024, søke om tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak. Det er satt av et fond på kr. 400 000,-.

Søknaden må inneholde

  • En god beskrivelse av tiltaket 
  • Priser fra eventuelle leverandører
  • Kort beskrivelse på hvordan tiltaket skal finansieres ut over offentlige midler.
  • Navn og kontaktinformasjon til den som representerer søker i denne saken. 
  • Kontonummer for eventuell utbetaling av tilskudd.
     

I og med at man ikke kjenner antallet søkere på forhånd, eller søknadssummene, og man har et begrenset beløp tilgjengelig, vil man gjøre en skjønnsmessig vurdering av tildelingsbeløpene og hvilke egenandeler som kreves.

Endelige kriterier for tildeling må besluttes når alle søknader foreligger, og man vet totalt søknadsbeløp. 

Behandling av søknader

Søknadene er planlagt behandlet i Hovedutvalg Natur sitt møte 27.mai 2024.

Slik sender du søknad

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til postmottak@inderoy.kommune.no

Merkes med «2024/624 Tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak»

Søknadsfrist 

1. mai 2024