Familiesenter

Familiesenteret i Inderøy

Familiesenteret er et tverrfaglig samarbeidsforum der ulike faggrupper er lett tilgjengelig for barn, ungdom og deres familier. Her kan familien møte følgende fagfolk: Jordmor, helsesykepleier, psykolog, fysioterapeut, miljøteam, spesialsykepleier psykisk helse og rus, PP-rådgiver, logoped, og barnevernspedagog.

Hovedmålsetning: Fremme trivsel og helse hos barn, unge og deres familier, samt styrke barns oppvekstsvilkår.

Familiesenteret vil:

  • Gi tidlig hjelp til barn og familier som opplever ulike utfordringer i hverdagen.
  • Støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle.

Tilbud:

  • Samtaler med barn, unge og foreldre/foresatte.
  • Råd og veiledning til foreldre/foresatte.
  • I familiesenter kan man møte fagfolk fra ulike tjenester samtidig.
  • Ulike temamøter/aktiviteter kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Inderøyningen.
  • Foreldrene eller barnehage og skole kan i samråd med foreldre be om drøfting i Familiesenter.

 

Hvordan komme i kontakt med familiesenteret

Kontaktinformasjon: 

Siv Mari Kolstad, telefon 47 79 52 10

Helsestasjon ekspedisjon, telefon 74 60 08 46

Besøksadresse:

Vennalivegen 7, Inderøy rådhus

Inderøy kommune benytter «ei dør inn» til alle støttetjenestene på lavterskelnivå, og henvendelsene fra enten foresatte selv eller jordmor, helsestasjon, barnehage eller skole fordeles tverrfaglig innad i familieteamet. Dette gjøres for å sikre at vi benytter riktig kompetanse i hver enkelt sak. 

Send forespørsel til familiesenteret

 

Familieteam

Forebyggende familieteam er en del av familiesentret og skal jobbe forebyggende. Målet for teamet er tidlig innsats til barn, unge (0-13 år) ,og deres familier som har utfordringer i hverdagen.

  • Familieteam skal arbeide direkte med barn og familier, samt initiere godt samarbeid med relevante samarbeidspartnere.  
  • Familieteam skal gi hjelp tilpasset ut fra barnets og familiens behov
  • Familieteam arbeider ut fra helhetsperspektivet og involverer seg i aktuelle arenaer, blant annet heimen, barnehage, skole, samarbeidspartnere med flere. 

Familieteam er samlokalisert med helsestasjonen på Inderøy rådhus. 

Familieteam er et frivillig tiltak ut ifra Familiesenter og er forankret i helsestasjonen, noe som gjør Familieteam lett tilgjengelig og oppleves som et lavterskeltilbud. 

Teamet har daglig samhandling med helsesykepleiere, jordmor, kommunepsykolog, helsestasjonslege og fysioterapeut.

Teamet har ukentlig veiledning av kommunepsykolog ved Familiesenter.

Arbeid i familiene foregår både på dagtid og i noen grad på ettermiddag/kveld tilpasset familiens behov. 

Tverrfaglig kompetanse i teamet:
Teamet består av en 100% stilling og to 50% stillinger, totalt 200% og de har utdanning som barnehagelærer, barnevernspedagog, adjunkt med tillegg og helsesykepleier. Våren 2024 øker teamet med en 100% stilling. 

Teamet har medarbeidere med etterutdanning i:
Rus og avhengighetsproblematikk, kognitiv atferdsterapi, veiledningspedagogikk, COS P/Circle of security parenting (foreldreveiledningsmetode), DUÅ/De utrolige årene (foreldreveiledningsmetode), PYC/Parenting young children (foreldreveiledningsmetode) og Trygg base (foreldreveiledningsmetode). 

Teamet har erfaring fra arbeid i helsestasjon, barneavdeling/nyfødtintensiv, barnevernstjeneste, barnevernsinstitusjon, barnehage og skole. 

 

Møterommet som ofte blir brukt i Familiesentermøter.

 

 

Ved ønske om kontakt med noen i familiesenter eller ei drøfting i familiesenter, kontakt helsestasjonen i forkant på telefon 74 60 08 46

Møter i familiesenter gjennomføres i all hovedsak på fredager. 

 

 

 

Nyttige lenker:

Videosnutter med hjelp til foreldrerollen

Bufdir gir trygge råd til deg med barn

Informasjon som skal gi støtte til endring av levevaner