Familiesenter

Familiesenteret i Inderøy

Familiesenteret er et "hus" der ulike faggrupper er lett tilgjengelig for barn, ungdom og deres familier. Her kan familien møte følgende fagfolk: Jordmor, helsesykepleier, psykolog, fysioterapeut, miljøteam, spesialsykepleier psykisk helse og rus, PP-rådgiver, logoped, og barnevernspedagog.

Hovedmålsetning: Fremme trivsel og helse hos barn, unge og deres familier, samt styrke barns oppvekstsvilkår.

Familiesenteret vil:

  • Gi tidlig hjelp til barn og familier som opplever ulike utfordringer i hverdagen.
  • Støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle.

Tilbud:

  • Samtaler med barn, unge og foreldre/foresatte.
  • Råd og veiledning til foreldre/foresatte.
  • I familiesenter kan man møte fagfolk fra ulike tjenester samtidig.
  • Ulike temamøter/aktiviteter kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Inderøyningen.
  • Foreldrene eller barnehage og skole kan i samråd med foreldre be om drøfting i Familiesenter.

Forebyggende miljøteam

Forebyggende miljøteam er en del av familiesentret og skal jobbe forebyggende. Målet for teamet er tidlig innsats til barn, unge (0-13 år) ,og deres familier som har utfordringer i hverdagen.

  • Forebyggende miljøteam skal arbeide direkte med barn og familier, samt initiere godt samarbeid med relevante samarbeidspartnere.  
  • Forebyggende miljøteam skal gi hjelp tilpasset ut fra barnets og familiens behov
  • Forebyggende miljøteam arbeider ut fra helhetsperspektivet og involverer seg i aktuelle arenaer, blant annet heimen, barnehage, skole, samarbeidspartnere med flere. 

Forebyggende miljøteam er samlokalisert med helsestasjonen på Inderøy rådhus. 

Forebyggende miljøteam er et frivillig tiltak ut ifra Familiesenter og er forankret i helsestasjonen, noe som gjør Forebyggende miljøteam lett tilgjengelig og oppleves som et lavterskeltilbud. 

Teamet har daglig samhandling med helsesykepleiere, jordmor, kommunepsykolog, helsestasjonslege og fysioterapeut.

Teamet har ukentlig veiledning av kommunepsykolog ved Familiesenter.

Arbeid i familiene foregår både på dagtid og i noen grad på ettermiddag/kveld tilpasset familiens behov. 

Tverrfaglig kompetanse i teamet:
Teamet består av en 100% stilling og to 50% stillinger, totalt 200% og de har utdanning som barnehagelærer, barnevernspedagog, adjunkt med tillegg og helsesykepleier. 

Teamet har medarbeidere med etterutdanning i:
Rus og avhengighetsproblematikk, kognitiv atferdsterapi, veiledningspedagogikk, COS P/Circle of security parenting (foreldreveiledningsmetode), DUÅ/De utrolige årene (foreldreveiledningsmetode), PYC/Parenting young children (foreldreveiledningsmetode) og Trygg base (foreldreveiledningsmetode). 

Teamet har erfaring fra arbeid i helsestasjon, barneavdeling/nyfødtintensiv, barnevernstjeneste, barnevernsinstitusjon, barnehage og skole. 

 

Møterommet som ofte blir brukt i Familiesentermøter.

Ved ønske om kontakt med noen i familiesenter eller ei drøfting i familiesenter, kontakt helsestasjonen i forkant på telefon 74 60 08 46

Møter i familiesenter gjennomføres i all hovedsak på fredager.