Gravearbeid

Ved all graving på både kommunal og privat grunn, skal det sendes inn en gravesøknad. Det er som regel de som skal utføre arbeidet som søker.

Det skal normalt sendes søknad både inn til kommunen (PDF, 122 kB), og til Geomatikk.

  • Søknad sendes inn til kommunen for å unngå skader på veg, vann og avløp.
  • Til geomatikk sendes for å unngå skader på IT og strømledninger.
  • Rundt Mosvik sentrum må Berger IKT kontaktes for å unngå skade på bredbånd.
  • Skal du grave for ny eller endret tilknytning til kommunalt vann og avløpsanlegg, må det også sendes egen søknad om tilkobling

Når må det søkes om arbeidsvarsling?

Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravemelding/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre - helt eller delvis - for eksempel veg, fortauareal eller offentlige plasser.

Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan ha innvirkning på trafikken på offentlige veger og plasser.

Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig veg, kan dokumenterte nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides.

Retningslinjene setter krav til entreprenøren som skal gjennomføre gravearbeider i kommunale vegområder med tilhørende side- og grøntarealer. Ved behov for graving i annen kommunal, statlig eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier.

Manglende søknad gebyrlegges per gang.

Slik søker du

Du søker gravetillatelse ved å fylle ut søknadsskjema

Gravemeldingsskjema (DOC, 122 kB)
Arbeidsvarslingsskjema (XLSX, 397 kB)

 

Når kan jeg forvente å få svar på min søknad?

Det må beregnes minst 3–5 arbeidsdagers behandlingstid for mindre gravearbeid.

Gravearbeid som krever trafikkavviklingsplaner må sendes inn minst 2 uker før ønsket oppstart. Anlegg som krever forhåndsgodkjent plan har 2 måneders behandlingstid.

Det gis en arbeids- og gravetillatelse pr gate/veg eller strekning.

 

Akutt behov for gravearbeid

Oppstår det kritisk lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd utenom vår arbeidstid, kan graving starte før arbeids- og gravetillatelse er gitt.

Du må levere korrekt utfylt søknad til oss seneste påfølgende virkedag. Dersom det ikke blir gjort, anses gravingen som ulovlig. Arbeidet kan stoppes, og det vil ilegges gebyr.

 

Jeg skal grave på egen eiendom

Skal du grave på egen eiendom må du først sjekke om det går vann- og avløpsledninger i grunnen, gjennom en gravemelding. Søknad om gravemelding på privat grunn er ikke gebyrbelagt.