Har du et rusproblem og trenger hjelp?

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med rusmedarbeider i kommunen.

Den overordnede målsettingen for rustjenesten er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål, og bidra til å opprettholde eller gjenvinne størst mulig grad av egenmestring.

Hvem kan få hjelp?

Rusoppfølging og/eller psykisk helsehjelp gis etter søknad til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av rusavhengighet etter en eller flere av disse kriteriene:

 • Nedsatt fungering i dagliglivet 
 • Langvarig, moderat eller alvorlig, rusavhengighet 
 • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet mildere eller kortvarige rusproblemer som krever profesjonell hjelp over en tidsperiode
 • Motivert for endring og en bedringsprosess

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta, telefon 116 117.

Ved livstruende tilstander, ring 113.

Er du under 18 år?

Skolehelsetjenesten eller Ung i Inderøy er rette kontaktpunkt for deg som er under 18 år. På nettsiden til Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111 finner du mye god informasjon om ulike temaer og ikke minst noen du kan snakke med.

Erfaringskonsulent hjelper ungdom i alderen 13-18 år.
Kontaktinformasjon erfaringskonsulent

Hva kan jeg få hjelp til?

Hjelpen kan bestå av et eller flere av punktene under:

 • Bistå deg med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov
 • Motivere deg til deltakelse på ulike aktiviteter
 • Motivere deg til å etablere eller oppsøke sitt sosiale nettverk
 • Støtte- og/eller veiledningssamtaler til rusmestring
 • Nettverksmøter
 • Hjelp administrering av medisiner
 • Ruskontrakt

Rustjenester ytes av helse- og sosialfaglig personell med erfaring og/eller spesialisering innen psykisk helse og/eller rus.

Slik søker du

Du søker om psykisk helse- og rustjeneste ved at lege sender henvisning.
Du kan også ta kontakt med tjenesten om du har behov for bistand til å søke hjelp.
Behovet ditt vil vurderes ut fra henvisning, og en av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg. De skal sikre samhandling mellom deg, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I Inderøy kommune kan du ta kontakt med Forvaltningskontoret for koordinering og nærmere informasjon om kommunale tjenester i forbindelse med pakkeforløpene for psykisk helse og rus.
Forvaltningskontoret 

LAR - et tilbud for personer med langvarig avhengighet

Legemiddel Assistert Rehabilitering er et tilbud for personer med langvarig opioidavhengighet. Personen får tilbud om å bruke legemidler som Metadon eller Subutex istedenfor illegale rusmidler, i tillegg til psykososial støtte.
Formålet er å bidra til at personen motiveres til økt livskvalitet og mestring av sin livssituasjon når annen rehabilitering ikke lykkes.

LAR er ikke et kommunalt tilbud, det kommer inn under spesialisthelsetjenesten. Dersom du ønsker å delta i LAR-programmet er vi behjelpelig med henvisning til rette instans.