Transport og busskort

Alle elever med behov for skoleskyss, får gratis busskort første gang.

Eleven må sørge for at busskortet er med hver dag.

Det deles ikke ut nye kort for hvert skoleår, og det er derfor viktig å ta godt vare på kortet dere allerede har fått.

Dersom eleven har glemt kortet på morgenen, går det helt greit å få bli med bussen til skolen. Det er da viktig at eleven kommer innom administrasjonen (Ellen) i løpet av skoledagen og får tildelt et begrenset lånekort som kan brukes på hjemturen denne dagen.

Skolen bestiller opp skoleskyss for alle elever i god tid før skoleåret starter.

Dersom kortet mistes eller blir ødelagt må det bestilles nytt kort. Eleven må møte opp på administrasjonen for å få gjort dette. Det tar ca. en uke til nytt kort kommer. Eleven får da et tidsbegrenset lånekort som benyttes til nytt kort kommer.

Det er en kostnad i forbindelse med å ordne nye busskort. Ungdomsskolen krever derfor en egenandel, for dette. Den er på kr. 150,-. Regning sendes foresatte. Vi tar kontakt med foresatte før bestilling av nytt kort iverksettes.

• Dersom en har behov for skyss, og i utgangspunktet ikke har rett til gratis skoleskyss, kan disse to grunnene gi rett til skoleskyss:

• Medisinsk grunnlag. Eleven må da levere legeerklæring hvor legen begrunner hvorfor eleven skal ha skyss og om det er snakk om buss eller drosje. Vi ber heimen kontakte oss om slike behov oppstår. Ring 479 76 429 (administrasjonen v/Ellen)

• Søknad på grunn av særskilt farlig skolevei.  https://www.inderoy.kommune.no/_f/p1/ibe1e30ef-ca32-491c-97d3-d88d906e2a9f/soknadsskjema-farlig-skolevei.pdf

 

Dersom eleven har delt bosted, har eleven krav på skyss fra begge adresser dersom avstanden tilsier dette. Skjema: https://www.trondelagfylke.no/contentassets/710f734ad902408d81a7aa6ad317a84b/botidsfor deling-ved-delt-bosted_oppdatert_280619.pdf

 

Vedlagt finner dere en orientering fra AtB om skoleskyssrutinene (pfd) (PDF, 754 kB)