Reglement for Inderøy Kulturskole

Formål
Kulturskolen skal være et sosialt utjevnende tilbud.

Søknad/re-registrering
Søknad til kulturskolen gjøres digitalt via skolens hjemmeside www.Inderoykulturskole.no
Alle som har elevplass, eller står på venteliste, må hver vår innen fristen 1. mai re-registrere sine opplysninger. Her kan man også legge til flere disipliner og søke om permisjon.

Elevinntak og venteliste
Kulturskolen har to hovedopptak pr år etter søknadsfristene 1. mai og 1. desember. Ved ledig kapasitet vil opptak skje gjennom hele året. Ved elevinntak prioriteres søkere etter søknadsansiennitet og alder. Når skolen ikke har plass til alle som søker, prøver vi å tilby alternative fag ved kapasitet.

Bindingstid og oppsigelse
Elevplassen er bindende for et halvt skoleår (ett semester) om gangen. De som er tildelt plass betraktes som elever inntil skriftlig oppsigelse sendes på e-post med fristene 1.desember, eller ved re-registreringen 1.mai. Elever som av uforutsette årsaker må slutte midt i et semester (som sykdom/flytting), kan søke redusert betaling. Spesielle vilkår gjelder. Elever som ønsker å bytte disiplin vil bli prioritert dersom det er ledig kapasitet.

Skoleår og elevens fremmøte
Kulturskolen følger grunnskolens skolerute med hensyn til ferier og fridager. Elevene plikter å møte presis og forberedt til opplæringen. Foresatte melder fravær direkte til lærer. Elever som uteblir fra opplæringen uten å gi beskjed, kan miste elevplassen.

Elevkontingent, rabatter og instrumentleie
Elevkontingent, rabatter, materialavgift og instrumentleie fastsettes av kommunestyret, og betales hvert semester. Det gis rabatt i forhold til antall disipliner pr familie. Det gis 10% rabatt for 2.disiplin, 20% for 3. og 50% rabatt for 4. disiplin og flere. For elever som slutter før semesterstart, eller midt i semesteret må elevavgift betales i sin helhet. For elever som får tilbud etter halvgått semester, betaler halv kontingent. Nybegynnere som slutter etter 2 undervisningstimer slipper å betale elevavgift (krever skriftlig beskjed til kulturskolen). Gjeldende satser finnes på kulturskolens hjemmeside.

Opplæring
Opplæringen gis individuelt og/eller i grupper. I perioder kan ordinær timeplan endres for å legge til rette for variert undervisning så som prosjekter, forestillinger, utstillinger og samspill etc.

Skade på utstyr
Dersom kulturskolens eiendom, for eksempel instrumenter, blir påført skade, skal skaden rapporteres til rektor snarest mulig. Foresatte er erstatningsansvarlig etter Lov om skadeserstatning § 1-2 for inntil kr. 5000.- for hvert utført skadeverk.

Kommunestyret vedtar reglement eller endring av reglement etter innstilling fra Hovedutvalg Folk. 
14.06.21


Du kan også laste ned vårt reglement som PDF ved å klikke på linken nedenfor:
 Reglement for Inderøy kulturskole.pdf