A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS søker ny medarbeider

Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag) er et interkommunalt selskap eid av 39 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. IKA Trøndelag forvalter papirbasert og digitalt depot for eierne, formidler fra deponerte arkiver og er eiernes kompetanseinstitusjon innenfor arkiv og dokumenthåndtering. IKA Trøndelag koordinerer også arbeidet med privatarkiver i Trøndelag. IKA har i dag 12 ansatte. Institusjonen har kontor og depot i Båtsmannsgata 4 i Trondheim.
Vi har en ledig stilling som rådgiver innenfor papirbasert depot.

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan_Kjerknesvågen

Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen

PlanID: 2011001

Det varsles om arbeid med mindre endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen, jf. PBL §§ 12-8 og 12-14.

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan_Vestviknes

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Vestviknes

PlanID: 2017007

Det varsles om endring av reguleringsplan for Vestviknes hyttefelt, jf PBL § 12-8.

 

Vintervei

Revisjon av Handlingsplan for trafikksikkerhet

Det varsles om oppstart av revisjon av trafikksikkerhetsplan. Dette er en temaplan hvor kommunen prioriterer tiltak for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Herunder belysning, nedsatt fartsgrense, gang- og sykkelveger mv.

Skjemstad hyttefelt

Varsel om mindre endring av reguleringsplan Skjemstad hyttefelt

PlanID: 2010010

Allskog oversender på vegne av grunneier Tarjei Finsrud forslag til mindre endringer av reguleringsplan jf PBL § 12-14, på deler av gnr. 85 bnr. 101 på Skjemstadaunet i Inderøy.

Annonse reguleringsplanarbeid

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid

Boliger ved Aasly, Sandvollan.

Offentlig ettersyn budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 22.11.17. Oppdaterte budsjettskjema finnes her.

 

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplandokumentet 2018 – 2021 finnes på kommunens hjemmeside, og ved kommunens servicetorg.


Høringsfrist er 7. desember 2017:
Skriftlig uttalelser sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller på epost til postmottak@inderoy.kommmune.no

Høring - Framtidas helse og omsorgstjenester

Prosjektet "Utredning av framtidas helse og omsorgstjenester" har avsluttet analysefasen, og publiserer i denne forbindelse følgende dokumenter til offentlig høring.

 

Det bes om tilbakemeldinger på dokumentene innen 3. november 2017. 

 

Tilbakemeldinger sendes pr e-post til prosjektleder Anne Solberg: anne.solberg@inderoy.kommune.no

Evt kan tilbakemeldinger gis pr tlf. 901 08 149

 

Rådmannen vil på bakgrunn av dokumentene og tilbakemeldinger fra høringsrunden, utforme en politisk sak med forslag til tiltak på bakgrunn av innholdet i dokumentene.

 

Det forventes at rådmannens  forslag til vedtak vil omfatte:

-Bygging av Helsehus i to byggefaser med 24 institusjonsplasser, omsorgsboliger, dagsenter og institusjonskjøkken

-Renovering og tilbygg av eksisterende Mosvik sykeheim til omsorgsboliger.

-Iverksetting av prosess for endring av organisasjonsmodell for helse- og omsorgstjenestene

-Etablering av felles forvaltningskontor

-Etablering av hverdagsmestringsteam

 

Den politiske saken vil forelegges formannskapet for orientering 15.11.17 og kommunestyret for vedtak 11.12.17. 

 

Analysene er utformet på bakgrunn av innsamlet dokumentasjon og informasjon hentet gjennom kartleggingsøvelser, byggtekniske analyser, økonomisk analyse, klinisk dokumentgjennomgang, teamarbeid, tilbakemeldinger og refleksjoner som er gjort under prosjektarbeidet.

Dokumentene er utformet med sikte på å belyse forutsetninger for effektiv drift og organisering i kommunen, og har til hensikt å bidra med refleksjoner og råd som kan understøtte kommunens videre prosesser med langtidsplanlegging innen sektoren. 

 

 

Hvordan lese dokumentene:

 

Det anbefales at  man leser organisasjonsnotatet først, deretter byggrapporten som fremstiller en anbefalt bygge- og investeringsplan for kommunen, og til slutt økonominotatet som er utformet med den hensikt å vise hvordan anbefalte investeringer forventes å gi effekter for budsjett for pleie og omsorgssektoren. Delutredning Helse-IKT og velferdsteknologi kan leses uavhengig rekkefølgen for de øvrige dokumentene."

 

-Delnotat Evaluering av helse- og omsorgstjenestene i Inderøy kommune

-Delnotat Helse IKT og velferdsteknologi

-Delnotat vurdering teknisk og økonomiske bygningsrapport for pleie og omsorgstjenesten i Inderøy Kommune

-Delnotat økonomiske vurderinger, beregning kapitalkostnader ved investering i byggeplan, og effekter på budsjett for pleie- og omsorg

-Presentasjon folkemøtet 26.11.17