A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring søknad statlig støtte bredbånd 2018 i Inderøy - Gi innspill

2018_06_EG Verdalsgrenda-Bartnes Kart med eiendommer.pdfInderøy kommune ønsker å søke på den statlig tilskuddsordningen for utbygging av bredbånd i distriktene (NKOM), men vi må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging. En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 3. juni 2018. Søknadsfrist for innsending av søknad til Trøndelag Fylkeskommune er 15. juni 2018.

Følgende to områder i kommunen er identifisert:

1.            Grønnesby/Hellhaugan, ca 47 husstander (grunnleggende hvitt NGA område). Kart over området

2.            Verdalsgrenda - Bartnes, ca 56 husstander (grunnleggende hvitt NGA område). Kart over området.

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene:

1.            Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet     

2.            Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt

3.            Lokal medfinansiering

4.            Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført

5.            Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

6.            Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 3. juni 2018, innspillene sendes på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

Kontaktpersoner for spørsmål: erlend.gudding@inderoy.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Inderøy kommunes hjemmeside.

For å sjekke hastigheten på bredbånd har NKOM en nettside som heter www.nettfart.no/ der en kan sjekke hastigheten der man er påkoblet. Denne tjenesten finnes også som mobil og nettbrettsapp både i App Store og Google Play.

 

Du kan lese om breibandsstøtteordninga HER.

Oppstart planarbeid, Nessjordet B3

Oppstart av planarbeid, Nessjordet B-3

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for område B-3, Nessjordet. Planområdet er på 7,6 daa. Planavgrensning er vist på kartutsnittet.

Planomraadet-page-001

Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljregulering og høring av planprogram for Svaberget II i Inderøy

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering

med tilhørende planprogram for eiendommen gnr 85 bnr 1 i Inderøy.

 

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS søker ny medarbeider

Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag) er et interkommunalt selskap eid av 39 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. IKA Trøndelag forvalter papirbasert og digitalt depot for eierne, formidler fra deponerte arkiver og er eiernes kompetanseinstitusjon innenfor arkiv og dokumenthåndtering. IKA Trøndelag koordinerer også arbeidet med privatarkiver i Trøndelag. IKA har i dag 12 ansatte. Institusjonen har kontor og depot i Båtsmannsgata 4 i Trondheim.
Vi har en ledig stilling som rådgiver innenfor papirbasert depot.

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan_Kjerknesvågen

Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen

PlanID: 2011001

Det varsles om arbeid med mindre endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen, jf. PBL §§ 12-8 og 12-14.

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan_Vestviknes

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Vestviknes

PlanID: 2017007

Det varsles om endring av reguleringsplan for Vestviknes hyttefelt, jf PBL § 12-8.

 

Vintervei

Revisjon av Handlingsplan for trafikksikkerhet

Det varsles om oppstart av revisjon av trafikksikkerhetsplan. Dette er en temaplan hvor kommunen prioriterer tiltak for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Herunder belysning, nedsatt fartsgrense, gang- og sykkelveger mv.

Skjemstad hyttefelt

Varsel om mindre endring av reguleringsplan Skjemstad hyttefelt

PlanID: 2010010

Allskog oversender på vegne av grunneier Tarjei Finsrud forslag til mindre endringer av reguleringsplan jf PBL § 12-14, på deler av gnr. 85 bnr. 101 på Skjemstadaunet i Inderøy.