A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Planomraadet-page-001

Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljregulering og høring av planprogram for Svaberget II i Inderøy

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering

med tilhørende planprogram for eiendommen gnr 85 bnr 1 i Inderøy.

 

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS søker ny medarbeider

Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag) er et interkommunalt selskap eid av 39 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. IKA Trøndelag forvalter papirbasert og digitalt depot for eierne, formidler fra deponerte arkiver og er eiernes kompetanseinstitusjon innenfor arkiv og dokumenthåndtering. IKA Trøndelag koordinerer også arbeidet med privatarkiver i Trøndelag. IKA har i dag 12 ansatte. Institusjonen har kontor og depot i Båtsmannsgata 4 i Trondheim.
Vi har en ledig stilling som rådgiver innenfor papirbasert depot.

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan_Kjerknesvågen

Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen

PlanID: 2011001

Det varsles om arbeid med mindre endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen, jf. PBL §§ 12-8 og 12-14.

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan_Vestviknes

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Vestviknes

PlanID: 2017007

Det varsles om endring av reguleringsplan for Vestviknes hyttefelt, jf PBL § 12-8.

 

Vintervei

Revisjon av Handlingsplan for trafikksikkerhet

Det varsles om oppstart av revisjon av trafikksikkerhetsplan. Dette er en temaplan hvor kommunen prioriterer tiltak for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Herunder belysning, nedsatt fartsgrense, gang- og sykkelveger mv.

Skjemstad hyttefelt

Varsel om mindre endring av reguleringsplan Skjemstad hyttefelt

PlanID: 2010010

Allskog oversender på vegne av grunneier Tarjei Finsrud forslag til mindre endringer av reguleringsplan jf PBL § 12-14, på deler av gnr. 85 bnr. 101 på Skjemstadaunet i Inderøy.

Annonse reguleringsplanarbeid

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid

Boliger ved Aasly, Sandvollan.

Offentlig ettersyn budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 22.11.17. Oppdaterte budsjettskjema finnes her.

 

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplandokumentet 2018 – 2021 finnes på kommunens hjemmeside, og ved kommunens servicetorg.


Høringsfrist er 7. desember 2017:
Skriftlig uttalelser sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller på epost til postmottak@inderoy.kommmune.no